banner

สร้างองค์กรไร้กระดาษ (Paperless Organization) เปลี่ยนกระบวนการทำงานสู่ดิจิตอลทั้งกระบวนการ

B Circle มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนา Paperless and Digital Solutions ให้กับองค์กรชั้นนำมากกว่า 50 องค์กร โซลูชั่นบริหารจัดการเอกสาร ข้อมูลองค์กร และกระบวนการทำงานของเรา ช่วยเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรสู่ดิจิตอลทั้งกระบวนการ

  • Project Experience 50+
  • Certified ISO/IEC 29110 Project Management and Software Implementation Processes
  • Most Experienced, Most Skilled Alfresco Consulting and Developing Company in Thailand
  • Joget Accredited Plus Partner
  • ABBYY SDK Developer Authorization

Document & Content Management

บริหารจัดการเอกสารและข้อมูลภายในองค์กรที่เปลี่ยนกระบวนการทำงานสู่ดิจิตอลทั้งกระบวนการ

Document Scanning & Data Capture

เปลี่ยนกระดาษให้เป็นข้อมูลดิจิตอลที่สร้างมูลค่าให้กับองค์กร

Workflow and Process Management

เปลี่ยนงานภายในองค์กรสู่ดิจิตอลทั้งกระบวนการ และพัฒนาสู่ระบบงานอัตโนมัติ

Professional Services

Consulting, implement, develop, maintenance, integration, migrate, upgrade and customization.

Software solution to transform paper into a digital flow

“cost reduction + speed up business process = increase Profit”

“Customers success is our success”

Who we are

เราเป็นผู้สร้างสรรค์โซลูชั่นที่ช่วยให้องค์กรไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการทำงานแบบดิจิตอล

ที่ B Circle เราเชื่อว่าระบบงานเอกสารเป็นปัญหาพื้นฐานของทุกองค์กรที่ต้องการทรานส์ฟอร์มจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล เราเชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลหรือการทำงานแบบไร้กระดาษ (Paperless) จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มความเร็วในกระบวนการธุรกิจและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง และยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรของโลกลง

เราต้องการช่วยให้องค์กรไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการทำงานแบบดิจิตอลยกระดับเป็น Smart Enterprise ที่มีระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ

Our Solutions Developed on World Class Platform