banner

B Circle มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนา Content-centric Solutions ให้กับองค์กรชั้นนำมากกว่า 40 องค์กร โซลูชั่นบริหารจัดการเอกสาร ข้อมูลองค์กร และกระบวนการทำงานของเรา ช่วยเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรสู่ดิจิตอลทั้งกระบวนการ

Document & Content Management

บริหารจัดการเอกสารและข้อมูลภายในองค์กรที่เปลี่ยนกระบวนการทำงานสู่ดิจิตอลทั้งกระบวนการ

Document Scanning & Information Capture

เปลี่ยนกระดาษให้เป็นข้อมูลดิจิตอลที่สร้างมูลค่าให้กับองค์กร

Workflow and Process Management

เปลี่ยนกระบวนอนุมัติภายในองค์กรจากกระดาษสู่ดิจิตอลทั้งกระบวนการ และพัฒนากระบวนการทำงานเป็นดิจิตอลทุกขั้นตอน

 

Services

บริการให้คำปรึกษาออกแบบและพัฒนา Content Management and Workflow Solutions และบริการ Alfresco Support and Maintenance Services

Software solution to transform enterprise from paper to digital flow

“cost reduction + speed up business process = increase Profit”

“Customers success is our success”

Who we are

เราเป็นผู้สร้างสรรค์โซลูชั่นที่ช่วยให้องค์กรไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการทำงานแบบดิจิตอล

ที่ B Circle เราเชื่อว่าระบบงานเอกสารเป็นปัญหาพื้นฐานของทุกองค์กรที่ต้องการทรานส์ฟอร์มจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล เราเชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลหรือการทำงานแบบไร้กระดาษ (Paperless) จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มความเร็วในกระบวนการธุรกิจและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง และยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรของโลกลง

เราต้องการช่วยให้องค์กรไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการทำงานแบบดิจิตอลยกระดับเป็น Smart Enterprise ที่มีระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ

Our Solutions Developed on World Class Platform