ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (e-Doc) คือ ระบบให้บริการรับส่ง หนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อส่งต่อ สั่งการและลงนามในเอกสาร หรือส่งเข้าระบบหนังสือเวียน ที่มีการลงนาม รับทราบ ผ่านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสาร รองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ

ฟังก์ชั่นของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้อง ตามข้อ 6 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สร้างความสะดวกในการจัดเก็บค้นหาเอกสาร ลดการใช้กระดาษ ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ประโยชน์ 

  1. เพิ่มประสิทธิภาพลดขั้นตอนการ รับ-ส่ง หนังสือและเอกสาร ของงานสารบรรณ
  2. ลดระยะเวลาและลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน
  3. ลดการใช้กระดาษ
  4. สามารถติดตามเอกสารและสำเนาของหน่วยงาน
  5. จัดเก็บเอกสารและหนังสือทั้งหมดเป็น Digital
  6. สามารถเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF Electronic Correspondence Management Services

ขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ