Services

Information Management Consulting Service

บริการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และออกแบบ Solutions บริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Information Management) โดยใช้ Alfresco ECM เป็น Platform ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการ Unstructure Data ภายในองค์กรทั้งหมด เช่น เอกสาร ดิจิตอลไฟล์ และดาต้า เป็นต้น

Document Scanning and Information Capture Consulting Service

บริการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสแกนเอกสารและข้อมูลสำหรับองค์กร ที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิตอลทั้งกระบวนการ สามารถเชื่อมโยงกับระบบหลักขององค์กร เช่น ERP, HRM และ CRM เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งระบบ (End to End Process Improvement)

Workflow and Process Management Consulting Service

บริการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการกระบวนการทำงานเอกสารและกระบวนการทำงานภายในองค์กรให้เป็นดิจิตอลทั้งกระบวนการ

บริการดูแลและปรับปรุงระบบ Alfresco Community และ Enterprise ทุกเวอร์ชั่น เช่น ปัญหาระบบทำงานไม่มีเสถียรภาพ แก้ปัญหา Error ที่ทำให้ระบบหยุดทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุ Patch เพื่อแก้ไข Critical Bug ของแต่ละ Version แก้ไขปัญหา Memory Leak ทำให้ระบบช้าจนไม่สามารถทำงานได้ และบริการ Upgrade เป็น Version ล่าสุด เช่น จาก 3.4 เป็น 5.2  และ จาก 4.0 เป็น 5.2 เป็นต้น

Migrate to Alfresco Service

บริการโอนย้าย (Migrate) ไฟล์จากระบบอื่นเข้ามาจัดเก็บใน Alfesco ตาม Content Model ที่มีการออกแบบไว้ และสำหรับไฟล์ภาพเอกสารภาษาไทยเรามีบริการ OCR เพื่อสร้าง Full-Text Search ก่อนนำเข้าไปเก็บใน Alfresco เพื่อทำให้สามารถค้นหาไฟล์จากคำค้นในเนื้อหาของเอกสารได้