ติดตั้ง Alfresco 6.1 บน Windows 10 ผ่าน Docker Compose

บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนการติดตั้ง Alfresco 6.1 ผ่าน Docker compose โดยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ ติดตั้ง Docker for Windows ติดตั้ง Docker Compose สร้างไฟล์ docker-compose.yaml เปิด Terminal โดย cd เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ docker-compose.yaml  รันคำสั่ง docker-compose up รอให้ Server startup แล้วเข้าโปรแกรมผ่าน URL ดังนี้ Share (http://localhost:8080/share) Alfresco (http://localhost:8082/alfresco) API Explorer (http://localhost:8082/api-explorer) Solr (http://localhost:8083/solr) ActiveMQ (http://localhost:61616/admin) Beer Somnuk