แนะนำ Joget Workflow

กระบวนการธุรกิจแบบดั้งเดิมเต็มไปด้วยการทำงานด้วยมือ (Manual Business Process) มีความผิดพลาดสูง ขาดประสิทธิ์ภาพ เต็มไปด้วยงานเอกสารที่ไม่จำเป็นจำนวนมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายสูง และปรับเปลี่ยนได้ช้าไม่ทันกับความต้องการของตลาด อีกด้านหนึ่งการพัฒนา Enterprise Application แบบดั้งเดิมเพื่อมาปรับปรุง Business Process ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา การเขียนโค้ดใช้เวลามาก เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงยาก มีค่าใช้จ่ายในการดูแลสูง Joget Workflow เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ Business Users และ IT Professionals สามารถพัฒนา Digital Workflow และ Enterprise Web Application ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมใช้งานทันทีบน Web และ Mobile แก้ไขปรับปรุงง่ายรวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนการพัฒนาและช่วยปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิ์ภาพ Joget Workflow มีเครื่องมือประกอบด้วย 1. Process Builder คือเครื่องมือในการสร้าง Business Processes ที่สามารถทำผ่านหน้า Web Browser สามารถลากวาง (Drag […]

Top 3 Paperless Solutions

3 โซลูชั่นที่ช่วยสร้างองค์กรไร้กระดาษ (Paperless Organization) เปลี่ยนกระบวนการทำงานสู่ดิจิตอลทั้งกระบวนการ การสแกนเอกสาร (Document Scanning) ช่วยลดการทำสำเนาและทำงานบนกระดาษ เปลี่ยนการทำงานจากกระดาษเป็นการใช้ Digital File ระบบบริหารจัดการเอกสาร (Document Management) ช่วยในการจัดการ จัดเก็บ ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง รักษาความปลอดภัย และการทำงานร่วมกัน ระบบ E-form และ Workflow Automation กำจัดกระดาษที่ต้นทางโดยการเปลี่ยนจาก Paper Forms เป็น Electronic Forms และปรับปรุงกระบวนทางธุรกิจให้รวดเร็วและคล่องตัว การเปลี่ยนกระบวนการทำงานจากการใช้กระดาษในทุกขั้นตอนให้กลายเป็นองค์กรไร้กระดาษที่กระบวนการทำงานเป็น Digital ทั้งกระบวนการ เป็นการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นและไม่ใช่แค่การซื้อ Software องค์กรสามารถเริ่มจากการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเอกสารและกระบวนการทำงาน เพื่อหาวิธีการในการลดและกำจัดกระดาษออกจากกระบวนการทำงาน องค์กรสามารถเริ่มที่พื้นฐานก่อน คือ การจัดเก็บและบริหารจัดการเอกสาร การถ่ายสำเนา การจัดเก็บ และการแจกจ่ายเอกสาร โดยนำระบบสแกนเอกสารและระบบบริหารจัดการเอกสารเข้ามาช่วยในการลดกระดาษ เป็นต้น ขั้นตอนต่อไปองค์กรทำการวิเคราะห์กระบวนการทำงานว่ากระบวนการใดที่ใช้กระดาษในการทำงานมากสร้างความยุ่งยากและปัญหาให้กับพนักงานมากที่สุด เช่น เจ้าหนี้การค้า (accounts payable) ระบบเอกสารงานคุณภาพ (ISO) […]